การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนคนพิการรายใหม่/ต่ออายุบัตรคนพิการ เอกสารประกอบด้วย
๑.เอกสารของคนพิการ
     ๑.๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๑.๓ ใบรับรองความพิการ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
     ๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (กรณีไม่ได้ไปเอง) จำนวน ๒ ใบ
     ๑.๕ กรณีต่ออายุบัตรให้นำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเก่าด้วย
๒. เอกสารของผู้ดูแล
     ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
๔.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
๕.แบบบันทึกการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

แบบฟอร์ม

๑.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
๒.หนังสือรับรองการเป็นผ้ดูแลคนพิการ
๓.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจทำบัตรคนพิการแทน)

หมายเหตุ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.บุรีรัมย์) ชั้น ๑

แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย