สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ
    1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ประกอบด้วย                  
              หมู่ที่  1  บ้านสนามชัย                
              หมู่ที่  2  บ้านปากช่อง                
              หมู่ที่  3  บ้านโคกวัด                
              หมู่ที่  4  บ้านปลัดมุม)                
              หมู่ที่  5  บ้านหนองแคน                 
              หมู่ที่  6  บ้านพงแขม                
              หมู่ที่  7  บ้านแสงจันทร์                
              หมู่ที่  8  บ้านตาโหงก                
              หมู่ที่  9  บ้านไร่โนนเจริญ                
              หมู่ที่  10  บ้านยูงทอง                
              หมู่ที่  11  บ้านดงหนาม                
              หมู่ที่  12  บ้านพงสวรรค์                
              สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ตั้งอยู่เลขที่  289  หมู่  1  ตำบลสนามชัย  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                 
              –  โทรศัพท์  044 – 666337                  
              –  โทรสาร  044 – 666338
    1.2   ลักษณะภูมิประเทศ                
             ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฉัยงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%  มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)
    1.3   ลักษณะภูมิอากาศ                
             ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้             
             ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป                
             ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร                  
             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  16 องศา   
    1.4   ลักษณะของดิน                
             ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75%  ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %  
    1.5   ลักษณะของแหล่งน้ำ                
             มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้                
             ลำห้วย ๑ แห่ง สระน้ำ ๓ แห่ง                
             หนองน้ำ         ๓ แห่ง
             บ่อน้ำตื้น         – แห่ง                
             ลำคลอง         – แห่ง
             บ่อบาดาล         ๕ แห่ง                
             บึง                    – แห่ง
             อ่างเก็บน้ำ     – แห่ง                
             แม่น้ำ              – แห่ง
             ฝาย               ๒ แห่ง                
             อื่นๆ (ระบุ)     – แห่ง
             เหมือง – แห่ง
    1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้                
             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง          
    องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบล  ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลสนามชัย”  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ   พ.ศ.2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะการปกครองจากสภาตำบล  เป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540             
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับใช้บริการ   ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก   ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เลขที่  289   หมู่ที่  1  บ้านสนามชัย  ตำบลสนามชัย  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์         
    2.1  เขตการปกครอง                
             องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอสตึก  10 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ  50  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ตามหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพ  ประมาณ  420  กิโลเมตร

             องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด   29.20  ตารางกิโลเมตร  หรือ  เท่ากับ  19,428  ไร่อาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้                
             ทิศเหนือ            จด  ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                  
             ทิศตะวันออก   จด  ตำบลกระสัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                  
             ทิศใต้                 จด  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                  
             ทิศตะวันตก     จด  ตำบลเมืองแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์           
    2.2  การเลือกตั้ง                
             ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาจังหวัด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย             
             นอกจากนี้ในชุมชนมีการแต่งตั้งและเลือกตั้ง   คณะกรรมการหมู่บ้าน   ประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชน    ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงาน    ซึ่งจากสภาพปัญหาต่างๆจึงต้องมีการกำหนดนโยบายและการวางแผนที่ดีและต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน  ผนึกกำลังรวมตัวกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนเองในทุกๆด้าน    ดังจะเห็นได้จากสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   เมื่อวันที่   19  ตุลาคม    พ.ศ.2556                 
             จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  4,761 คน
                          -ชาย                 จำนวน  2,393 คน
                          -หญิง               จำนวน  2,368 คน                
             จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง         จำนวน  3,599 คน                         
                          -ชาย                 จำนวน  1,792 คน                        
                          -หญิง               จำนวน  1,807 คน                
             คิดเป็นร้อยละ 75.59 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนบัตรเสีย จำนวน 203 บัตร คิดเป็นร้อยละ    5.64   ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน  7 บัตร คิดเป็นร้อยละ      0.19   ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                
             ข้อมูล  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  2556  แหล่งที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

3. ประชากร
      3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                สถิติข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  (ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์ อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ  เดือน เมษายน  2559)

ปี   พ..

จำนวนประชากร (คน)

จำนวน

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

2559

3,266

3,112

6,378

1,607

 
4. สภาพทางสังคม
         4.1 สาธารณสุข 
                1)   ศูนย์บริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล)  จำนวน  1   แห่ง
                2)   บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
                       – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน   1       คน
                       – นักวิชาการสาธารณสุข                        จำนวน        1       คน
                       – เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน                    จำนวน        1       คน
                       – พยาบาลวิชาชีพ                                จำนวน      1       คน
                       – พนักงานธุรการ                                   จำนวน               2       คน
                       – พนักงานช่วยเหลือคนไข้                    จำนวน        1       คน
                       – อสม.                               จำนวน        149   คน
                       – คนงาน                            จำนวน        1       คน
                       – ทันตาภิบาล                            จำนวน         1       คน
                3) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด  (จำนวนต่อปี)
                       – ศูนย์บริการสาธารณสุข   5,996   คน  จำนวน  15,234  ครั้ง
         4.2  การศึกษา
                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีสถานที่เพื่อการศึกษา ดังนี้

สังกัด

ท้องถิ่น

สปช.

กรมสามัญฯ

กรมศาสนา

รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

5

5

2) จำนวนห้องเรียน

7

7

3) จำนวนนักเรียน

35

35

4) จำนวนครู อาจารย์

7

7

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

5

5

2) จำนวนห้องเรียน

30

30

3)จำนวนนักเรียน

477

477

4) จำนวนครู อาจารย์

 

26

 

 

26

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

1

1

2)จำนวนห้องเรียน

3

3

3)จำนวนนักเรียน

112

112

4)จำนวนครู อาจารย์

7

7

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

1) จำนวนศูนย์

6

6

2) จำนวนห้องเรียน

6

6

3) จำนวนนักเรียน

168

168

4) จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

6

6

5)จำนวนผู้ดูแลเด็ก

8

8

 
         4.3 อาชญากรรม
                องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้           
  
         4.4  ยาเสพติด
                ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  300  คน  ดื่มสุรา 171  คน
 
         4.5  การสังคมสังเคราะห์
                องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
                1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  
                2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
                3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
                4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
                5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง   
                6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน    
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย