บริการขั้นพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
1.  การคมนาคม 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย    มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง   
ซึ่งทำเลที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่างๆ  ซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกโดยใช้ถนนสายสตึก – บุรีรัมย์,  
สตึก – ร้อยเอ็ด, สตึก – สุรินทร์, สตึก – มหาสารคาม และสตึก – นครราชสีมา
    –  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร –  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ระยะทาง  420 กิโลเมตร
    –  ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย –  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  50  กิโลเมตร
    ปัจจุบัน  สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ส่วนมากอยู่ในสภาพที่ไม่สะดวกในการสัญจร  และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงบูรณะทั้งสิ้น  ได้แก่
    –  ถนนลาดยาง   ระยะทางประมาณ  5.00  กิโลเมตร
    –  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ระยะทางประมาณ  10.00   กิโลเมตร
    –  ถนนหินคลุก  ระยะทางประมาณ  100.00   กิโลเมตร
    –  ถนนลูกรัง  ระยะทางประมาณ  50.00   กิโลเมตร
    –  ถนนดิน ระยะทางประมาณ  50.00   กิโลเมตร
    โดยถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม   และสัญจรไปมาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  คือ  ถนนสายสตึก – ปลัดมุม
2.  แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ  
             -ไม่มี-
3.  การประปา
    องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ได้มีน้ำประปาระบบผิวดินและประปาบาดาลบริการประชาชนทั่วถึงเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  95
4.  การไฟฟ้า
     ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า  ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยอยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เขตอำเภอสตึก  และพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  95
5.  การสื่อสารโทรคมนาคม
      ระบบโทรคมนาคม   หมายถึง  ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ  เช่น  โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นฯ  ดังต่อไปนี้
            5.4.1  โทรศัพท์
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย    ยังไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์มา
            5.4.2  การไปรษณีย์โทรเลข 
               ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย       ได้รับการบริการในเรื่องของการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อยมาติดตั้งใน หมู่บ้านสนามชัย  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   และประชาชนบริเวณใกล้เคียง  (เฉพาะไปรษณียากร)
            5.4.3 ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว   
    ระบบหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   สามารถให้บริการ
ข่าวสารให้กับประชาชนได้ทั่วทุกหมู่บ้าน  
            5.4.4 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 
                 –   องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 
                 –   จุดสกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของสถานีตำรวจชุมชนตำบลสนามชัย
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย