ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิจักษ์  คันธะมาลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
090-2621616

จ่าเอกพาณิช  จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
080-9946415

พันจ่าเอก ถาวร  ชาติมนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด
085-7727695

จ่าเอกพาณิช จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
080-9946415

นายวิจักษ์  คันธะมาลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยรักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-2621616

นางสุนีรัตน์  อยู่เกาะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
0809963942

แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย