สภาพทางเศรษฐกิจ

            ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และ รายได้ของประชาชนนอกจากจะมาจากการเกษตรกรรมแล้วยังมีรายได้จากการรับจ้าง  และรายได้จากด้านอื่น  เช่น
            – การเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ปลูกยางพารา  ปลูกไม้ยูคา
            – การปศุสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  เป็ด  สุกร  และเลี้ยงไก่ฟาร์ม
            – ร้านขายของชำ
            – การบริการ  เช่น  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  ร้านตัดผม  ตัดเย็บเสื้อผ้า
            – รับจ้างด้านการเกษตรภายในหมู่บ้าน  และ  รับจ้างทั่วไปในต่างถิ่น
            – อื่นๆ
            1.  การพาณิชยกรรม / การบริการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอสตึก  และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง  สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการจึงมีไม่มากนัก   เช่น
                1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                    ก. สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน      2    แห่ง 
                    ข. ร้านค้าทั่วไป  จำนวน    62     แห่ง
                    ค. ร้านเสริมสวย จำนวน      1     แห่ง 
                    ง. ร้านตัดเสื้อผ้า                     จำนวน      1     แห่ง
                    จ. ร้านขายตู้         จำนวน      1     แห่ง 
                    ฉ. ร้านซ่อม          จำนวน      5     แห่ง
                    ช. ร้านขายวัสดุ จำนวน      2     แห่ง 
                    ซ. ร้านเฟอร์นิเจอร์                  จำนวน      1     แห่ง
                    ฌ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด                จำนวน      1     แห่ง 
                    ญ. อินเตอร์เน็ต          จำนวน      1     แห่ง
                2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                    ก. โรงฆ่าสัตว์            จำนวน     –   แห่ง
                3. สถานประกอบการด้านบริการ
                    ก. โรงแรม จำนวน    –    แห่ง
                    ข. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน   –    แห่ง
            2.  การอุตสาหกรรม
                 ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย     โดยส่วนใหญ่แล้วยัง
เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน  อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลสนามชัย  ได้แก่ 
                    – โรงสีข้าว                                           มีจำนวน     29        แห่ง
                    – อุตสาหกรรมครัวเรือน(ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง)    มีจำนวน      1         แห่ง
                    – กุล่มผลิตปุ๋ยชีวภาพฯ         มีจำนวน      1         กลุ่ม
                    – กลุ่มอาชีพชุมชน                  มีจำนวน    12        กลุ่ม
            3.  การท่องเที่ยว
                 ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย     ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   จึงมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุง“ หนองใหญ่ ”  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 85 ไร่  ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายสำหรับประชาชน 
            4.  การปศุสัตว์  
                 สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด และไก่  เป็นต้น
 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
            1  การเกษตร
                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร   ในพื้นที่ทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ ร้อยละ  80   ประกอบอาชีพปศุสัตว์  ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 7  และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ  3
            2  แหล่งน้ำ
                1) หนอง  บึง  จำนวน  11  แห่ง  ได้แก่
                    –  ชลประทาน  ม.1      มีเนื้อที่  99.2.38  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   336,000  ลบ.ม.
                    –  หนองทุ่ม  ม.1         มีเนื้อที่  18.3.70  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     50,000  ลบ.ม.
                    –  หนองปากช่อง  ม.2   มีเนื้อที่  16.3.47  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     45,000  ลบ.ม.
                    –  หนองสาธารณะ ม.4  มีเนื้อที่  11.2.34  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     35,000  ลบ.ม.
                    –  หนองผือ  ม.4         มีเนื้อที่  33.2.76  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   100,000  ลบ.ม. 
                    –  หนองแคน  ม.5       มีเนื้อที่  15.2.16  ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     48,000  ลบ.ม.
                    –  หนองสระ  ม.5        มีเนื้อที่    1.2.0   ไร่  เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ       4,800  ลบ.ม.
                    –  หนองน้ำอะเมา  ม.6  มีเนื้อที่   21.2.0    ไร่     เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     50,000  ลบ.ม       
                    –  สระน้ำบ้านแสงจันทร์  ม.7  มีเนื้อที่  33.0.0  ไร่   มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ    100,000  ลบ.ม.    
                    –  สระน้ำโหงก  ม.8     มีเนื้อที่  16.0.0  ไร่    มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      75,000  ลบ.ม.
                    –  สระน้ำพงสวรรค์  ม.12   มีเนื้อที่   2.0.0   ไร่      มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ        6,500  ลบ.ม.
                2)  ลำห้วย  จำนวน 2  แห่ง  ได้แก่  ลำห้วยตาโหงก,  ผ่าน 2 หมู่บ้าน คือบ้านตาโหงกและบ้านยูงทอง  ระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร และลำห้วยน้อยผ่าน  3  หมู่บ้าน คือ บ้านแสงจันทร์ บ้านหนอง-แคน และบ้านปลัดมุม  ระยะทางประมาณ   8  กิโลเมตร
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย