สารจากนายก อบต.

นายบุญเรือง จำปาบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

นับตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานกระผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผมและคณะผู้บริหารงานใน อบต.นารุ่ง และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่และเจริญรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การพัฒนางาน คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน พัฒนาการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การส่งเสริมให้ได้รับความรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและการเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยและหมดไปในที่สุดประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสังคม โดยเน้นที่การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ของคนไทยทั้งชาติ การสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง มาใช้วางแผนในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน..

แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย