สำนักปลัด

พันจ่าเอก ถาวร  ชาติมนตรี
หัวหน้าสำนักปลัด
085-7727695

นางดวงเดือน ต้นศรี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายอภิชา ชัยพรมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณัตฐกิตต์ แก้วพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพัตรา กลั่นเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

นางณัฏฐา ชาติมนตรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบท
นายวีรยุทธ บุญทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางจุฬาภรณ์ กันหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเฮ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสมควร แคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายกรกช ศรศักดา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย