การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita01/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita02/
O3อำนาจหน้าที่https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita03/
O4ข้อมูลการติดต่อhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita05/

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O5ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita07/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O6
Q&A
https://www.sanamchai-stuk.go.th/community/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070953771377

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o7/
O8แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o8/
O9รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita13/

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่https://www.sanamchai-stuk.go.th/o10/

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o11/
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita16/
O13E–Servicehttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita18/

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o14/
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita20/
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o16/
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita22/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita23/
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita26/
O20ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita39/
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita40/

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita27/
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita28/
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita29/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita30/

การป้องกันการทุจริต

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita31/
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita32/
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita33/
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o29/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o30/
O31รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o31/

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita36/
O33รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita38/

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita42/
O35รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/o35/