ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนียบฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย


นายบุญเรือง จำปาบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 081-9674900
อีเมล์ : –

นายสำราญ ทุมมาศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 098-2169430
อีเมล์ : –

นายสำราญ ทองมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 087-1622966
อีเมล์ : –

นายสมใจ เปี่ยมรอด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 086-0199405/063-3145928
อีเมล์ : –

ทำเนียบฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย


นายสุพันธุ์ มาแสวง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 084-4987319

นางทองทิพย์ พลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 062-2731419

นายสุพรรณ สีหานาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 064-9808926

นางมะลิ จันทร์งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 063-5241220

นางสมทรง แสนดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 084-1093294

นายวิทยากร ก่องขันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 080-4790066

นางมณี ประจงรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 065-4090879

นายสุพันธุ์ มาแสวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 084-4987319

นายสอาด มารักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 062-9962869

นางรัชนี สุขจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 093-3456915

นายสัมฤทธิ์ อำคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 089-9858572

นายอำนวย ไชยไม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 065-1140422

นายกองพัน มาลร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ 098-0493206

นายอำนวย ไชยไม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 065-1140422

ข้าราชการประจำ


พ.จ.อ.พาณิช จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย รักษาราชการแทน
ปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลสนามชัย
โทรศัพท์ 084-707-7638