OIT 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita01/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูโครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita02/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita03/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita04/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita05/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita06/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita07/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O8Q&Ahttps://www.sanamchai-stuk.go.th/forums/forum/กระดานถาม-ตอบ-qa/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู Q&A
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. คลิกไอคอน  มุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์ เพื่อนสนทนาผ่าน แมสเซนเจอร์ เฟสบุ๊ค
O9Social Network(20+) องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | Satuk | Facebook
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู Social Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita10/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita11/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูแผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
O12รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita12/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita13/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita14/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita15/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita16/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita17/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–Servicehttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita18/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนูE–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita19/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita20/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita21/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita22/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O23นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita23/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดําเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita24/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita25/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita26/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita27/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita28/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita29/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita30/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O31ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita31/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita32/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita33/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita34/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
O35การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita35/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita36/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
O37รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือนhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita37/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita38/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O39ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita39/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita40/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita41/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.sanamchai-stuk.go.th/ita42/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.sanamchai-stuk.go.th/ita43/1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่แถบเมนูด้านขวามือ
3. เข้าเมนู การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน