1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อัพเดทล่าสุด ถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

7.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

8.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

9.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

10.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

12.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

13.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

15.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

 18.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖๑

19.กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

20.กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

21.กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

22.กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

23.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

24.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

26.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

27.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

28.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปารบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น