ข้อมูลผู้บริหาร

นายบุญเรือง จำปาบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร 081-9674900
นายสำราญ ทุมมาศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สนามชัย
เบอร์โทร 098-2169430
ายสำราญ ทองมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สนามชัย
เบอร์โทร 087-1622966
นายสมใจ เปี่ยมรอด
เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร 086-0199405