การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ