กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางรุ่งตะวัน   จันทะมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

2

นางขวัญฤทัย   จันทคาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

3

นายสนธญา    ยอดรัก ครู

4

นางรัตนาภรณ์   อุไรรัมย์ ครู

5

นางสาวรุ้งเพชร   พลัง ครู

6

นางลมัย  เจือกรัมย์ ครู

7

นางสาวรุ่งฟ้า   ยินดีรัมย์ ครู

8

นางชลิตา   จิตไทย ครู

9

นางพเยา   ยอดรัก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

10

นางรัศมี   จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

11

นางสาวคำแสน   มาดี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

12

นางสาวดวงใจ   จันทคาม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

13

นางปราณีย์    ชุนรัมย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

14

นางบุญมา   มะลิซ้อน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

15

นางหนูการณ์   อ่อนทา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

16

นางอรุณศรี   ศรีภักดี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

17

นางสาวพรนภา  ยอดรัก คนงานทั่วไป

18

นางสาวสายรุ้ง   แสงกล้า พนักงานจ้างเหมาบริการ
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย