กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรุ่งตะวัน จันทะมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญฤทัย จันทคาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสายรุ้ง แสงกล้า
ผู้ช่วนนักวิชาการศึกษา

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามชัย

นางสาวรุ้งเพชร  พลัง
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0807902575
นางรุ่งฟ้า อามาตสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 08099546
นางอรุณศรี  ศรีภักดี
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0986305068
น.ส.คำแสน  มาดี
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0617538368
นางรัศมี  จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0814450289