กองคลัง

นางทิพภวรรณ์ ศรีหาบุญทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางวัชราภรณ์ อินทร์จันดา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอรนุช สุดใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายบัญญวัต บัวเลิง
นักเจ้าพนักงานพัสดุ
นางบุญยานุช และประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวคำจันทร์ ทองมาก
ผู้ช่วนนักวิชาการคลัง
นางรำไพ เจริญรัมย์
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปณิตา ชุบรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรรณวิดา แสนวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป