กองช่าง

จ่าเอกพาณิช จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุทัศ หลักหนองบัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศิวัช บุดดาวัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า