กองสวัสดิการสังคม

นางสุนีรัตน์ อยู่เกาะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสายฝน ชัยพรมมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวาสุกรี คำบุดดา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน