บริการขั้นพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

               5.1   การคมนาคม

  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย    มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง  

ซึ่งทำเลที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่างๆ  ซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกโดยใช้ถนนสายสตึก – บุรีรัมย์, 

สตึก – ร้อยเอ็ด, สตึก – สุรินทร์, สตึก – มหาสารคาม และสตึก – นครราชสีมา

–  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร –  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ระยะทาง  420 กิโลเมตร

–  ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย –  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  50  กิโลเมตร

ปัจจุบัน  สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ส่วนมากอยู่ในสภาพที่ไม่สะดวกในการ

สัญจร  และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงบูรณะทั้งสิ้น  ได้แก่   

               –  ถนนลาดยาง   ระยะทางประมาณ  5.00  กิโลเมตร

               –  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ระยะทางประมาณ  10.00   กิโลเมตร

–  ถนนหินคลุก  ระยะทางประมาณ  100.00   กิโลเมตร

–  ถนนลูกรัง  ระยะทางประมาณ  50.00   กิโลเมตร

–  ถนนดิน ระยะทางประมาณ  50.00   กิโลเมตร

โดยถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม   และสัญจรไปมาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

คือ  ถนนสายสตึก – ปลัดมุม

               5.2  แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ 

                         -ไม่มี-

      5.3  การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ได้มีน้ำประปาระบบผิวดินและประปาบาดาลบริการประชาชน

ทั่วถึงเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  95 

      5.3 การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า   ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยอยู่ใน

ความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  เขตอำเภอสตึก  และพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  95 

-7-

      5.4  การสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบโทรคมนาคม   หมายถึง  ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ  เช่น  โทรศัพท์  

และการสื่อสารอื่นฯ  ดังต่อไปนี้

5.4.1  โทรศัพท์

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย    ยังไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์มา

5.4.2  การไปรษณีย์โทรเลข

               ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย       ได้รับการบริการในเรื่องของการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อยมาติดตั้งใน หมู่บ้านสนามชัย  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   และประชาชนบริเวณใกล้เคียง  (เฉพาะไปรษณียากร)

5.4.3 ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  

    ระบบหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   สามารถให้บริการ

ข่าวสารให้กับประชาชนได้ทั่วทุกหมู่บ้าน 

5.4.4 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่

     –   องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

     –   จุดสกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของสถานีตำรวจชุมชนตำบลสนามชัย