ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

You may also like...