สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง เขตพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์