สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

4.1 สาธารณสุข

                        1)   ศูนย์บริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล)  จำนวน  1   แห่ง

2)   บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่

            – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               จำนวน              1       คน

            – นักวิชาการสาธารณสุข                                           จำนวน               1       คน

            – เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน                                จำนวน               1       คน

                                    – พยาบาลวิชาชีพ                                                   จำนวน               2       คน

                                    – พนักงานธุรการ                                                    จำนวน               1       คน

                                    – พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                         จำนวน               2       คน

                                    – อสม.                                                                จำนวน           144       คน

                                    – คนงาน                                                             จำนวน               1       คน

                                    – ทันตาภิบาล                                                        จำนวน               1       คน

                         5) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด  (จำนวนต่อปี)

                                    – ศูนย์บริการสาธารณสุข   5,996   คน  จำนวน  15,234  ครั้ง               

4.2 การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  มีสถานที่เพื่อการศึกษา ดังนี้

สังกัดท้องถิ่นสปช.กรมสามัญฯกรมศาสนารวม
ระดับก่อนประถมศึกษา     
1) จำนวนโรงเรียน55
2) จำนวนห้องเรียน1010
3) จำนวนนักเรียน101101
4) จำนวนครู อาจารย์55
ระดับประถมศึกษา     
1) จำนวนโรงเรียน55
2) จำนวนห้องเรียน2525
3)จำนวนนักเรียน294294

-5-

สังกัดท้องถิ่นสปช.กรมสามัญฯกรมศาสนารวม
4) จำนวนครู อาจารย์ 45  45
ระดับมัธยมศึกษา     
1) จำนวนโรงเรียน11
2)จำนวนห้องเรียน33
3)จำนวนนักเรียน112112
4)จำนวนครู อาจารย์77
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
1) จำนวนศูนย์55
2) จำนวนห้องเรียน88
3) จำนวนนักเรียน106106
4) จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก66
5)จำนวนผู้ดูแลเด็ก88

4.3 อาชญากรรม

                    องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้            

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  450  คน  ดื่มสุรา 327  คน

-6-

          4.5 การสังคมสังเคราะห์

                    องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           

6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน