สภาพเศรษฐกิจ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยทั่วไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และ รายได้ของประชาชนนอกจากจะมาจากการเกษตรกรรมแล้วยังมีรายได้จากการรับจ้าง และรายได้
จากด้านอื่น เช่น

 • การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคา
 • การปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด สุกร และเลี้ยงไก่ฟาร์ม
 • ร้านขายของชำ
 • การบริการ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านตัดผม ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • รับจ้างด้านการเกษตรภายในหมู่บ้าน และ รับจ้างทั่วไปในต่างถิ่น
 • อื่นๆ
  6.1 การพาณิชยกรรม / การบริการ
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขต
  อำเภอสตึก และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม
  และการบริการจึงมีไม่มากนัก เช่น
 • สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  ก. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
  ข. ร้านค้าทั่วไป จำนวน 62 แห่ง
  ค. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง
  ง. ร้านตัดเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง
  จ. ร้านขายตู้ จำนวน 1 แห่ง
  ฉ. ร้านซ่อม จำนวน 5 แห่ง
  ช. ร้านขายวัสดุ จำนวน 2 แห่ง
  ซ. ร้านเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง
  ฌ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 แห่ง
  ญ. อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง
  -8-
  แผนพฒั นาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 • สถานประกอบการเทศพาณิชย์
  ก. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน – แห่ง
 • สถานประกอบการด้านบริการ
  ก. โรงแรม จำนวน – แห่ง
  ข. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน – แห่ง
  6.2 การอุตสาหกรรม
  ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยส่วนใหญ่แล้วยัง
  เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตองค์การ
  บริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้แก่
 • โรงสีข้าว มีจำนวน 29 แห่ง
 • อุตสาหกรรมครัวเรือน(ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง) มีจำนวน 2 แห่ง
 • กุล่มผลิตปุ๋ยชีวภาพฯ มีจำนวน 1 กลุ่ม
 • กลุ่มอาชีพชุมชน มีจำนวน 12 กลุ่ม
  6.3 การท่องเที่ยว
  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จึงมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุง“ ชลประทาน ” ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 85 ไร่
  ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายสำหรับประชาชน
  6.4 การปศุสัตว์
  สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยง
  สัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น