สภา อบต.

นายสุพันธุ มาแสวง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เบอร์โทร 0844987319

นายสุพรรณ สีหานาม
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร 064-9808926
นางทองทิพย์ พลศรี
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 062-2731419

นายสุพรรณ สีหานาม
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 064-9808926
นางมะลิ จันทร์งาม
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 063-5241220
นายเสลา เปิมรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 098-5323879
นายวิทยา ก่องขันธ์
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 080-4790066
นางมณี ประจงรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 065-4090879
นายสุพันธุ มาแสวง
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 084-4987319
นายสอาด มารักษา
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 062-9962869
นางรัชนี สุขจิตร
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 093-3456915
นายสัมฤทธิ์ อำคา
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 089-9858572
นายอำนวย ไชยโม
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 065-1140422
นายกองพัน มาลี
สมาชิกสภา อบต.สนามช้ย หมู่ที่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 098-04932069