สำนักปลัด

จ่าเอกพาณิช จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

นางดวงเดือน ต้นศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันทิรา ด้วยงา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอภิชา ชัยพรมมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุพัตรา กลั่นเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเฮ้า
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวีรยุทธ บุญทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐกิตติ์ แก้วพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลา ชะรองรัมย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางจุฬาภรณ์ กันหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรพงศ์ ฤทธิรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายวีระ โภคทรัพย์
ผู้ช่วนเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
นายสมควร แคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่ง จันทร์ทอง
พนักงานขันรถยนต์
นางวรนุช โททัสสะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนิพนธ์ ชึรัมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนัส แก้วประทุม
นักการภารโรง