คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

You may also like...