สุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขอ

14 ธันวาคม 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอสตึก นำทีมโดย ท่านท้องถิ่นอำเภอสตึก นายราเชนทร์ สอนจันทร์
ท่านปลัดอำเภอประจำตำบลสนามชัย นางสาวสุปรียา คล้ายห้างหว้า สุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

You may also like...