องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าแรก

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2ysftr
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)