หน้าแรก

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“สนามชัยเมืองน่าอยู่  คู่เกษตรอินทร์ทรีย์  สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาก้าวไกล  

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย