องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าแรก

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2ysftr
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ